vip

برای اشتراک ویژه می‌توانید یکی از پلن‌های زیر را انتخاب کنید

Basic VIP

ویزه پایه
30.000 تومان

تعداد روزهای اشتراک : 30 روز

تک کاربره

تعداد دانلود در کل دوره 50

تعداد دانلود روزانه 5

دسترسی به تمامی فایل ها

حداکثر سرعت

پهنای باند نا محدود

Economic VIP

ویزه اقتصادی
75.000 تومان

تعداد روزهای اشتراک : 90 روز

تک کاربره

تعداد دانلود در کل دوره 200

تعداد دانلود روزانه 10

دسترسی به تمامی فایل ها

حداکثر سرعت

پهنای باند نا محدود

Exclusive VIP

ویزه انحصاری
150.000 تومان

تعداد روزهای اشتراک : 180 روز

تک کاربره

تعداد دانلود در کل دوره 500

تعداد دانلود روزانه 15

دسترسی به تمامی فایل ها

حداکثر سرعت

پهنای باند نا محدود

Annual VIP

ویزه سالانه
250.000 تومان

تعداد روزهای اشتراک : 365 روز

تک کاربره

تعداد دانلود در کل دوره 800

تعداد دانلود روزانه 20

دسترسی به تمامی فایل ها

حداکثر سرعت

پهنای باند نا محدود